Darujte (si) lásku - Dárkové balení + milé malé překvapení ke každé knize zdarma!

Podmínky ochrany osobních údajů

Prodávající se jakožto správce osobních údajů, které mu budou na základě kupní smlouvy Kupujícím poskytnuty, zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Kupující je oprávněn vznést vůči prodávajícímu, jakožto správci osobních dat vznést dotaz či požadavek k jeho zpracování osobních údajů k čemuž může využít vzorový formulář – žádost subjektu údajů.

Ochrana osobních údajů GDPR

Právnická osoba Productive s.r.o., Productive s.r.o., IČ 28507789, DIČ CZ 28507789, se sídlem Žitomírská 489/7, 101 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 146658, zastoupená jednatelem Mgr. Petrem Rauschertem (dále jen „Productive s.r.o.“), jakožto správce osobních údajů, si tímto Vás jako stranu kupující a tzv. subjekty údajů, dovoluje informovat o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany Productive s.r.o., včetně rozsahu Vašich práv souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů.

I. Zpracování osobních údajů

Jaké osobní údaje o vás Productive s.r.o. zpracovává:

Společnost Productive s.r.o. zpracovává v souladu se všemi platnými nařízeními, osobní údaje, které kupující poskytuje Productive s.r.o. v souvislosti s nákupem zboží či využíváním služeb (např. v rámci objednávky zboží v e-shopu, přihlášením se k odběru newsletterů či při reklamaci zboží ). Jedná se o tyto osobní údaje:

Jméno a příjmení

E-mailová adresa

Telefonní číslo

Adresa pobytu či doručovací adresa

Productive s.r.o. dále zpracovává údaje, které o Vás získá při nákupu zboží nebo tím, že používáte jeho služby e-shopu www.peceolasku.cz. Jedná se o tyto údaje:

IP adresa

Soubory cookies

Údaje o prohlížeči a zařízení

Geografické údaje

Údaje týkající se uskutečněných nákupů (tj. např. druh, cena zboží, datum nákupu, údaje o stavu zákaznického účtu)

Případně jiný online identifikátor

Productive s.r.o. zpracovává tyto osobní údaje pouze v souladu s níže uvedenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelů.

K jakým účelům a na základě jakých právních titulů zpracováváme Vaše osobní údaje?

 • Zpracování osobních údajů v souvislosti s koupí zboží v e-shopu

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely uzavření kupní smlouvy a její následné realizace, dodání objednaného zboží a také z důvodu plnění zákonných daňových povinností.

V případě tvorby objednávky Productive s.r.o. shromažďuje a zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu – jméno, příjmení, adresa pobytu či doručovací adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa. Sdělení těchto osobních údajů je základním předpokladem pro uzavření nebo změnu kupní smlouvy, přičemž poskytnutí osobních údajů slouží primárně k Vaší jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci a dále k Vašemu kontaktování za účelem doručení objednaného zboží.

 • Zpracování osobních údajů v souvislostí s vyřizováním podnětů, dotazů a reklamací

Právním titulem ke zpracování osobních údajů je plnění smluvních a zákonných povinností. V souvislosti s vyřizováním reklamací zpracováváme osobní údaje dále také pro účely svých oprávněných zájmů pro případ možného vzniku sporu z reklamace.

Při vyřizování reklamací shromažďujeme a zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu – jméno, příjmení, adresa pobytu či doručovací adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, transakční historie objednávek, údaje o koupeném zboží.

 • Zpracování osobních údajů pro zasílání newsletterů (obchodních sdělení)

V případě, že zaregistrujete Vaši e-mailovou adresu k odběru newsletterů, budeme zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu – e-mailová adresa, a to na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání nabídkových e-mailů a dalších obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Vaše Osobní údaje zde budeme zpracovávat až poté, kdy zaregistrujete Vaši e-mailovou adresu k odběru newsletterů na www.peceolasku.cz a následně dokončíte tuto registraci potvrzením souhlasu se zpracováním osobních údajů.

V případě stávajících zákazníků můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu – jméno, příjmení, e-mailová adresa za výše uvedeným účelem na základě právního titulu oprávněného zájmu.

 • Zpracovávání údajů zákazníků se souhlasem pro marketingové a obchodní účely

V případě, že udělíte souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely, budeme zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu – jméno, příjmení, pohlaví, věk, e-mailová adresa, IP adresa a z ní odvozená poloha, údaje získané ze souborů cookies a obdobných technologií, údaje týkající se uskutečněných nákupů, údaje o prohlížeči a zařízení a případně jiné online identifikátory, a to primárně za účelem vytvoření vhodné nabídky zboží a služeb Productive s.r.o. nebo třetích stran a v souvislosti s oslovením zákazníka dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Souhlas s používáním cookies a jeho odvolání

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s užitím cookies. Souhlas s používáním cookies je dobrovolný. V případě, že nesouhlasíte se shromažďováním některých nebo všech souborů cookies, můžete zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče.

Po jakou dobu Vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme v případě zakoupení zboží v e-shopu po dobu realizace smluvního vztahu, dále po dobu nezbytně nutnou pro zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy. Vystavené daňové doklady jsou v souladu s § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení daňových dokladů jsou po dobu 10 let ode dne odeslání objednávky zákazníkem archivovány i objednávky.

V případě, že Productive s.r.o. zpracovává osobní údaje na základě Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů k marketingovým a obchodním účelům nebo k zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, osobní údaje budou zpracovávány po dobu 5 let, nebo do doby, dokud souhlas neodvoláte. Pokud svůj souhlas odvoláte, není tím dotčeno zpracování Vašich osobních údajů prováděné z naší strany pro jiné účely a na základě jiných právních titulů, v souladu s touto Informací o zpracování osobních údajů.

II. Kdo se k datům dostane?

Kdo všechno bude mít k Vašim osobním údajům přístup?

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů kromě společnosti Productive s.r.o. a jejích zaměstnanců zpracovávány také našimi partnery. Externí partnery, kteří jako zpracovatelé mohou zpracovávat Vaše osobní údaje, si pečlivě vybíráme pouze mezi těmi, kteří nám poskytují dostatečné záruky o zpracování takto předaných osobních údajích.

Subjekty, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům, jsou či v budoucnu mohou být:

 • osoby, které pro nás zajišťují technický provoz určité služby, či provozovatelé technologií, které pro tyto služby využíváme (např. programátorské či jiné podpůrné technické služby, serverové služby, rozesílání e-mailů, služby související s měřením návštěvnosti našich stránek a přizpůsobování jejich obsahu preferencím uživatelů - soubory cookies na základě souhlasu);
 • osoby ze společnosti Ynot s.r.o, které pro nás zajišťují expedici zboží zákazníkům;
 • dopravní a zásilkové společnosti GLS, Zásilkovna.

Productive s.r.o. je dále povinna některé Vaše osobní údaje předávat na základě platných právních předpisů, např. orgánům státní správy, soudům nebo orgánům činným v trestním řízení v souvislosti s případným správním, trestním a občanským soudním řízením.

Jaká máte jako subjekt údajů práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů ze strany Productive s.r.o.?

 • Právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů - pokud je zpracování na souhlasu založeno, tj. např. souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely;
 • Právo na přístup k osobním údajům - právo požadovat informaci, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou námi zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím;
 • Právo na přenesení údajů - právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci; a dále právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné;
 • Právo na opravu - právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají;
 • Právo na omezení zpracování - právo požadovat, abychom omezili zpracování, mj. v případě, že z důvodu uplatnění práva na opravu ověřujeme správnost údajů; nebo pokud by z naší strany byly osobní údaje zpracovávány protiprávně, ale nežádáte provést jejich výmaz;
 • Právo na výmaz - právo požadovat, abychom Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazali, mj. pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, nebo jste odvolali souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovávány a neexistuje žádný další právní titul pro zpracování; nebo pokud by z naší strany byly osobní údaje zpracovávány protiprávně;
 • Právo vznést námitku - právo požadovat, abychom přestali zpracovávat Vaše osobní údaje na základě právního titulu oprávněného zájmu;
 • Právo obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kontakt

V případě dotazu ke zpracování Vašich osobních údajů či uplatnění výše uvedených práv se můžete obrátit na:obchod@peceolasku.cz 

 

III. Používání souborů cookies

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná. 

 

Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vaším zájmům.

 

Na webových stránkách používáme následující cookies:

 • Nezbytné cookies: jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.
 • Analytické/statistické cookies: umožňují nám například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak naši návštěvníci používají webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.
 • Reklamní cookies: používají se ke sledování preferencí a umožňují zobrazit reklamu a další obsah, které nejlépe odpovídají vašemu zájmu a online chování. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.

Upozorňujeme, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou rovněž používat cookies a/nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách.

Další informace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře.

 Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště. Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých.

 

 

PŘÍLOHA č. 1.

ŽÁDOST SUBJEKTU ÚDAJŮ

Identifikace Subjektu údajů

Jméno a příjmení:         _________________________________________________

Datum narození:           _________________________________________________

Adresa:             _________________________________________________

E-mail, telefonní číslo:       _______________________________

Předmět žádosti – Jaké právo chci využít:

Právo na přístup

Stačí mi znát typy osobních údajů, které o mě zpracováváte (např. údaje nutné k plnění smlouvy nebo smluv, které jsme společně uzavřeli, nebo monitorování toho, jak využívám zakoupené služby atd.); nebo

Chci znát podrobně všechny osobní údaje, které se mě týkají, a které zpracováváte, ale nepotřebuji obdržet kopie těchto osobních údajů; nebo

Chci znát podrobně všechny osobní údaje, které se mě týkají, a které zpracováváte, a dále žádám o zaslání kopie těchto osobních údajů, a to tímto způsobem:

na následující emailovou adresu: ____________________; nebo

na následující adresu: ____________________.

Právo na opravu

Přeji si opravit/doplnit následující osobní údaje: ____________________________________

Aktuální hodnota osobních údajů je: ____________________________________

Právo na výmaz

Přeji si, abyste o mně dále nezpracovávali následující osobní údaje ____________ a vymazali je z vašich systémů.

Právo na omezení zpracování (popište, jaké zpracování si přejete omezit, případně uveďte, kterých osobních údajů se má omezení týkat)

Přeji si, abyste omezili následující zpracování __________ (popis zpracování, které si přejete omezit) mých osobních údajů __________ (kterých osobních údajů se má omezení týkat).

Právo na přenositelnost

Žádám o přenos těchto/všech osobních údajů, které o mě zpracováváte, ___________________________, v následujícím formátu ________________.

Osobní údaje přeneste mně na následující emailovou adresu: ___________

NEBO

Přeneste osobní údaje přímo následujícímu novému správci:

Jméno správce: ___________________________

Adresa správce: ___________________________

Email správce:   ___________________________

Telefon správce:           ___________________________

Právo vznést námitku proti zpracování

Vznáším námitku proti následujícímu zpracování mých osobních údajů: ________________

Pokud žádáte o výmaz/omezení zpracování a uznáme oprávněnost Vaší žádosti, budeme o výmazu/změně/omezení zpracování osobních údajů informovat všechny příjemce, kterým byly Vaše osobní údaje zpřístupněny, s výjimkou případů, kdy by to bylo nemožné nebo by to vyžadovalo nepřiměřené úsilí.

Máte zájem o informaci o takových příjemcích osobních údajů? (ANO/NE)

Důvod žádosti

Pokud žádáte o výkon práva na výmaz, práva na omezení zpracování nebo práva vznést námitku, uveďte, prosím, zdůvodnění Vaší žádosti. Pokud tak neučiníte, nemůže být žádosti vyhověno.

 

Tyto podmínky jsou účinné od 1.12.2022

Zpět do obchodu