Darujte (si) lásku - Dárkové balení + milé malé překvapení ke každé knize zdarma!

Obchodní podmínky

Provozovatelem e-shopu „www.peceolasku.cz“ a „www.pece-o-lasku.cz“ je společnost Productive s.r.o., se sídlem Žitomírská 489/7, 101 00   Praha 10, IČ: 028507789, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 146658, kontaktní údaje: e-mail: obchod@peceolasku.cz nebo karolina@productive.cz, tel. +420 608 383 338 – dále jen „Prodávající“.

 Tyto obchodní podmínky (“Podmínky”) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti Vás, jakožto zákazníka - Kupujícího, a Prodávajícího, vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy („Smlouva“) uzavřené prostřednictvím e-shopu na webových stránkách www.peceolasku.cz („E-shop“), a jsou pro obě strany závazné.

Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, která naleznete zde: odkaz

 

Ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Vyhrazujeme si právo znění Podmínek jednostranně měnit či doplňovat, přičemž  tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.

Komunikace probíhá primárně na dálku. Pro tuto Smlouvu platí, že jsou použity takové prostředky komunikace na dálku, které umožňují vzájemnou dohodu bez současné fyzické přítomnosti. Smlouva je uzavřena distančním způsobem v prostředí E-shopu, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky„www.peceolasku.cz“, příp. „www.pece-o-lasku.cz“.

 I. DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ

1. Cena je finanční částka, kterou budete hradit za Zboží;

2. Cena za dopravu je finanční částka, kterou budete hradit za doručení Zboží, a to včetně ceny za jeho zabalení;

3. Celková cena je součet Ceny a Ceny za dopravu;

4. DPH je daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů;

5. Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na Celkovou cenu;

6. Objednávka je Váš neodvolatelný návrh na uzavření Smlouvy o koupi Zboží s Námi;

7. Uživatelský účet je účet zřízený na základě Vámi sdělených údajů, jež umožňuje uchování zadaných údajů a uchovávání historie objednaného Zboží a uzavřených Smluv;

8. Vy jako zákazník, tedy osoba nakupující na E-shopu, je právními předpisy označovaná jako Kupující;

9. Zboží je vše, co můžete nakoupit na E-shopu.

 

II. OBECNÁ USTANOVENÍ A POUČENÍ

1. Koupě Zboží je možná jen přes webové rozhraní E-shopu.

2. Při nákupu Zboží je Vaše povinnost poskytnout Prodávajícímu všechny informace správně a pravdivě. Informace, které jste poskytli při objednání Zboží budeme tedy považovat za správné a pravdivé.

 

III. UZAVŘENÍ SMLOUVY

1. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.

2. K uzavření Smlouvy je třeba, abyste na E-shopu vytvořili návrh Objednávky. Kupující je povinen uvádět do objednávkového formuláře přesné a pravdivé údaje. V tomto návrhu musí být uvedeny následující údaje:

 • Informace o nakupovaném zboží (na E-shopu označujete Zboží, o jehož nákup máte zájem, tlačítkem „Do košíku“);
 • Informace o ceně, ceně za dopravu, způsobu platby celkové ceny a požadovaném způsobu doručení zboží; tyto informace budou zadány při procesu tvorby návrhu Objednávky v rámci uživatelského prostředí E-shopu, přičemž informace o ceně, ceně za dopravu a celkové ceně budou uvedeny automaticky na základě zvolného zboží a způsobu jeho doručení;
 • Identifikační a kontaktní údaje Kupujícího sloužící k tomu, abychom mohli doručit zboží, zejména tedy jméno, příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu.

3. V průběhu tvorby návrhu Objednávky může Kupující až do doby jejího vytvoření údaje měnit a kontrolovat. Po provedení kontroly, prostřednictvím stisku tlačítka „Odeslat objednávku“ Kupující Objednávku vytvoří. Před stiskem tlačítka je nutné potvrdit seznámení a souhlas s těmito Podmínkami. V opačném případě nebude možné Objednávku vytvořit. K potvrzení a souhlasu slouží zatrhávací políčko. Stiskem tlačítka „Odeslat objednávku“ Kupujícípotvrzuje seznámení a souhlas s těmito Podmínkami i Podmínkami ochrany osobních údajů a všechny vyplněné informace budou odeslány ke zpracování.

4. Objednávku Kupujícímu v co nejkratší době poté potvrdíme zprávou odeslanou na e-mailovou adresu zadanou v objednávce. Součástí potvrzení bude shrnutí objednávky. Tím dochází k uzavření Smlouvy. Podmínky ve znění účinném ke dni objednávky tvoří nedílnou součást Smlouvy. V případě chybějících či nepřesným údajů si Prodávající vyhrazuje právo kupujícího telefonicky kontaktovat za účelem ověření nebo upřesnění objednávky.

5. V případě, že nastane jakýkoli důvod, pro který nemůžeme Objednávku potvrdit, budeme Kupujícího kontaktovat a zašleme mu nabídku na uzavření Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Kupující tuto nabídku potvrdí.

6. V případě, kdy dojde k uzavření Smlouvy, vzniká Kupujícímu závazek k zaplacení Celkové kupní ceny. Kupní cena zboží je považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího nebo uhrazením celé částky v hotovosti řidiči při dodání na dobírku.

V. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY, VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA

1. Cena je vždy uvedena v E-shopu u konkrétní položky Zboží a samozřejmě v návrhu Objednávky. V případě rozporu mezi cenou uvedenou u zboží v E-shopu a cenou uvedenou v návrhu Objednávky se uplatní cena uvedená v návrhu Objednávky. V návrhu Objednávky je též uvedena cena za dopravu, případně podmínky, kdy je doprava zdarma.

2. V některých případech umožňujeme na nákup Zboží využít slevu. Pro poskytnutí slevy musí Kupující v rámci návrhu objednávky vyplnit potřebné údaje o této slevě do předem určeného pole.

3. Platbu Celkové ceny požadujeme po uzavření Smlouvy a před předáním Zboží. Úhradu celkové ceny můžete provést následujícími způsoby:

 • Platební kartou online. V takovém případě probíhá platba přes platební bránu Shoptet Pay, přičemž platba se řídí podmínkami této platební brány, které jsou dostupné na adrese: www.shoptetpay.com/cs/. V případě platby kartou online je celková cena splatná obratem po vytvoření Objednávky. 
 • Dobírkou. V takovém případě dojde k platbě při doručení zboží oproti předání zboží. V případě platby dobírkou je celková cena splatná při převzetí Zboží.
 • Hotově při osobním odběru. V případě platby hotově při osobním odběru je celková cena splatná při převzetí Zboží.

4. Faktura bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení Celkové ceny a bude zaslána na e-mailovou adresu uvedenou Kupujícím v objednávce. Vystavená Faktura slouží zároveň i jako dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po úplném uhrazení ceny, pokud není dohodnuto jinak.

5. Vlastnické právo ke zboží na Kupujícího přechází až poté, co zaplatí celkovou cenu a zboží převezme. V případě platby platební kartou či bankovním převodem je celková cena zaplacena připsáním na účet Prodávajícího, v ostatních případech je zaplacena v okamžik provedení platby. 

VI. DORUČENÍ ZBOŽÍ, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI

1. Zboží bude doručeno způsobem dle volby Kupujícího, přičemž může vybírat z následujících možností

 • Osobní odběr na výdejních místech společnosti Zásilkovna. 
 • Doručení prostřednictvím dopravních společností Zásilkovna a GLS.

2. Zboží je možné standardně doručit pouze v rámci České republiky, nebude-li dohodnuto jinak.

3. Doba doručení zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a platby. Předpokládaná doba doručení zboží bude Kupujícímu sdělena v potvrzení Objednávky. Doba uvedená na E-shopu je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání. V případě osobního odběru budou možnosti vyzvednutí Zboží stanoveny po vzájemné dohodě.

4. Po převzetí zboží od dopravce je povinnost Kupujícího zkontrolovat neporušenost obalu zboží a v případě jakýchkoli závad tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci a Prodávajícímu. V případě, že došlo k závadě na obalu, která svědčí o neoprávněné manipulaci a vstupu do zásilky, není povinností Kupujícího Zboží od dopravce převzít.

5. V případě, kdy kupující poruší svoji povinnost převzít Zboží, nemá to za následek porušení povinnosti Prodávajícího zboží doručit. Nepřevzetí Zboží zároveň neznamená odstoupení od Smlouvy. Prodávajícímu ale v takovém případě vzniká právo od Smlouvy odstoupit z důvodu podstatného porušení Smlouvy stranou Kupující. Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na nárok na uhrazení ceny za dopravu, případně na nárok na náhradu škody, pokud vznikla.

6. Pokud je z důvodů vzniklých na straně Kupujícího zboží doručováno opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo ve Smlouvě dohodnuto, je povinností Kupujícího uhradit prodávajícímu náklady s tímto opakovaným doručením spojené. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů zašleme na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou ve Smlouvě a jsou splatné 14 dnů od doručení e-mailu.

7. V případě, že Zboží nebylo v E-shopu uvedeno jako skladem a byla uvedena orientační doba dostupnosti budeme Kupujícího vždy informovat v případě:

 • mimořádného výpadku výroby zboží, přičemž Kupujícímu vždy sdělíme novou očekávanou dobu dostupnosti nebo informaci o tom, že nebude možné Zboží dodat;
 • prodlení s dodáním Zboží od dodavatele, přičemž kupujícímu vždy sdělíme novou očekávanou dobu dodání.

8. V případě vyprodání skladových zásob může dojít ke zpoždění dodávky objednaného Zboží. Nedodá-li Prodávající objednané zboží kupujícímu ani do 3. týdnů. je Prodávající povinen Kupujícího o zpoždění dodávky informovat, a pokud Kupující nebude souhlasit s náhradním termínem dodávky, má právo od smlouvy odstoupit.

9. V případě, že Prodávající nebude schopen zboží dodat ani do 30 dnů od uplynutí doby doručení zboží uvedené v potvrzení Objednávky, a to z jakéhokoli důvodu, jsou obě strany oprávněny od Smlouvy odstoupit.

VII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

1. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

2. V případě, že bude mít zboží vadu, může Kupující takovou vadu oznámit a uplatnit práva z vadného plnění (tedy zboží reklamovat) zasláním vyplněného reklamačního formuláře (příloha 1) e-mailem či dopisem spolu s fotografií reklamované vady zboží, a to na naši adresu uvedenou v záhlaví těchto Podmínek. Při uplatňování reklamace je kupující povinen prokázat, že dané zboží zakoupil v našem E-shopu. Reklamaci vyřídíme v souladu s uplatněným právem z vadného plnění buď dodáním zboží bez vady, nebo vrácením peněz. 

3. Do 5 dnů od obdržení reklamace potvrdíme na e-mailovou adresu Kupujícího, že jsme reklamaci obdrželi, kdy jsme ji obdrželi a předpokládanou dobu trvání vyřízení reklamace. Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího obdržení. Lhůta může být po naší vzájemné dohodě prodloužena. Pokud lhůta marně uplyne, můžete odstoupit od Smlouvy.

4. O vyřízení reklamace bude Kupující informován e-mailem. Pokud je reklamace oprávněná, náleží Kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady je Kupující povinnen prokázat, např. účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu.

5. V případě, že je Kupující stranou podnikatel, je jeho povinností oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohli zjistit, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží.

 

6. Ustanovení ohledně práva z vad se nepoužijí v případě:

 • Zboží, které je prodávané za nižší Cenu, na vadu, pro kterou byla nižší Cena ujednána;
 • opotřebení Zboží způsobeného jeho obvyklým užíváním.

 

VIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZA POUŽITÍ PROSTŘEDKŮ DÁLKOVÉ KOMUNIKACE

1. Je-li Kupujícím spotřebitel (nikoliv podnikatelský subjekt) má podle Občanského zákoníku právo bez udání důvodu od smlouvy odstoupit, a to do 14 dní od převzetí zboží, a zboží vrátit nejpozději do 14 dní od odstoupení od smlouvy.

2. Pokud se Kupující rozhodne zboží v uvedené lhůtě vrátit, musí zboží poslat do 14 dní od odstoupení od smlouvy (určující je datum odeslání) zpět prodejci za těchto podmínek:

 • prodejci musí být doručeno písemné odstoupení od kupní smlouvy s uvedením čísla objednávky – viz vzorový formulář pro odstoupení.
 • před navrácením zboží je nutné o tomto prodávajícího informovat a dohodnout formu navrácení zboží
 • kupující musí doložit, že zboží bylo zakoupeno v e shopu peceolasku.cz
 • zboží nesmí být poškozené, ani jinak znehodnocené a nesmí mít žádné vady
 • zboží musí být kompletní
 • zboží musí být dobře zabalené proti poškození během přepravy
 • zaslání zpět na dobírku není možné a všechny takovéto zásilky budou odmítnuty a vráceny zpět odesílateli.

3. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží budou Kupujícímu navráceny peníze za zboží nejpozději do 14 dnů po fyzickém obdržení zboží. Náklady spojené s vrácením zboží prodejci při odstoupení od smlouvy nese Kupující. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nemůže Prodávající odstoupení od spotřebitelské smlouvy akceptovat a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

IX. ŘEŠENÍ SPORŮ SE SPOTŘEBITELI

1. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím elektronické adresy obchod@peceolasku.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zašleme na elektronickou adresu kupujícího.

2. Pokud by mezi kupujícím a prodávajícím došlo ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Kmimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.

 

3. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Veškerou písemnou korespondenci s Kupujícím budeme doručovat elektronickou poštou, e-mailová adresa Prodávajícího je uvedena u identifikačních údajů. Prodávající bude doručovat korespondenci na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou ve Smlouvě, v uživatelském účtu nebo tu, přes kterou nás Kupující kontaktoval.

2. Smlouvu je možné měnit pouze na základě naší písemné dohody. Prodávající je však oprávněn změnit a doplnit tyto Podmínky, přičemž tato změna se nedotkne již uzavřených Smluv, ale pouze Smluv, které budou uzavřeny po účinnosti této změny.

3. V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), neneseme odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, mají obě smluvní strany právo od Smlouvy odstoupit.

4. Přílohou Podmínek je vzorový formulář pro reklamaci a vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy.

5. Smlouva včetně Podmínek je archivována v elektronické podobě u Prodávajícího. Kupující tyto Podmínky a potvrzení Objednávky se shrnutím Objednávky vždy obdrží e-mailem a bude tedy mít vždy přístup ke Smlouvě i bez součinnosti Prodávajícího. Doporučujeme potvrzení Objednávky a Podmínky uložit.

6. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů. Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

7.  Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1.12.2022

  


PŘÍLOHA Č. 1 - FORMULÁŘ PRO REKLAMACI

Adresát:                Productive s.r.o., Žitomírská 489/7, 101 00   Praha 10, IČ: 028507789 , email: obchod@peceolasku.cz

Uplatnění reklamace

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Zboží, které je reklamováno:

 

Popis vad Zboží:

 

Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace, případně uvedení čísla bankovního účtu pro poskytnutí slevy:

 

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem včetně data a způsobu vyřízení reklamace.

 

Datum:

Podpis: 

 

 


 

PŘÍLOHA Č. 2 - FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Adresát:              Productive s.r.o., Žitomírská 489/7, 101 00   Praha 10, IČ: 028507789 , email: obchod@peceolasku.cz

Tímto prohlašuji, že odstupuji od Smlouvy:

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Specifikace Zboží, kterého se Smlouva týká:

 

Způsob pro navrácení obdržených finančních prostředků, případně uvedení čísla bankovního účtu:

 

 

Je-li kupující spotřebitelem má právo v případě, že objednal zboží prostřednictvím e-shopu společnosti Productive s.r.o. (Společnost“) nebo jiného prostředku komunikace na dálku, mimo případy uvedené v § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce. Toto odstoupení oznámí Kupující Společnosti písemně, a to elektronicky na e-mail uvedený na vzorovém formuláři.

Odstoupí-li Kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, zašle nebo předá Společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od ní obdržel.

Odstoupí-li Kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, vrátí mu Společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného zboží) včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijala, stejným způsobem. Jestliže Kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Společnost nabízí, vrátí Společnost Kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Společnost není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než Kupující prokáže, že Zboží Společnosti odeslal.

 

Datum:

Podpis:


 

Zpět do obchodu